Naar inhoud (navigatie overslaan)

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen de heer H. Schrijer, h.o.d.n. ‘Dragon Media Group’, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden en haar Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden (verder te noemen “algemene voorwaarden”) van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.
De tekst van deze algemene voorwaarden is te bekijken en te downloaden op de website van DMG. DMG stelt op aanvraag Opdrachtgever omgaand de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos ter beschikking.

Definities
DMG: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: Opdrachtgever van DMG, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Opdrachtnemer: Opdrachtnemer van DMG, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Partijen: DMG en Opdrachtgever of DMG en Opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomsten tussen DMG en Opdrachtgever/Opdrachtnemer.

1 Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij DMG zaken en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert of die door Opdrachtnemer aan DMG wordt geleverd, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van DMG zijn vrijblijvend, tenzij door DMG in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De door DMG verstrekte prijslijsten, brochures, ander drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

1.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DMG opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop DMG haar aanbieding baseert.

1.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.6 De door DMG uitgevaardigde offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst met Opdrachtgever komt pas tot stand nadat DMG de aanvaarding van Opdrachtgever binnen de geldige termijn heeft ontvangen danwel DMG met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

1.7 DMG is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. DMG sluit hiervoor overeenkomsten af met de door haar ten behoeve van Opdrachtgever ingehuurde derde. Voor wat betreft die diensten verricht door een door DMG ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze algemene voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.

1.8 Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de Opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

2 Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. DMG stelt de tarieven en prijzen voor de door haar te verrichten werkzaamheden, de te verlenen diensten vast.

2.2 Na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte zendt DMG Opdrachtgever per omgaande een nota met betrekking tot 25% van de aanneemsom c.q. danwel alsmede een kwart van het te verwachten bedrag op uurbasis. Na ontvangst van de betaling vangt DMG de overeengekomen werkzaamheden aan. DMG kan bepalen dat een opdracht uit twee fases bestaat, waarbij na afronding van de eerste fase DMG gerechtigd zal zijn nog een nota ter hoogte van 50% van de aanneemsom c.q. de tweede helft van het te verwachten bedrag op uur- en/of materiaalbasis in rekening te brengen. Na ontvangst van de betaling zal DMG de overeengekomen werkzaamheden afronden.

2.3 De materiaalkosten van het door DMG te leveren danwel geleverde zaken worden als voorschot voor levering tussentijds aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.4 Na afronding van de aangenomen werkzaamheden zendt DMG Opdrachtgever een nota met betrekking tot het verschuldigde resterende bedrag, na aftrek van de door Opdrachtgever reeds verrichte voorschot- en/of tussentijdse betaling(en).

2.5 In het geval er sprake is van periodieke werkzaamheden zendt DMG elke maand een factuur, die betrekking heeft op de komende maand.

2.6 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat DMG gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.7 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door DMG kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisge¬ving van DMG genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in wer¬king zou treden indien de prijs- of tariefsaanpassing een verhoging betreft van meer dan 20%.

2.8 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurda¬tum.

2.9 DMG kan desgewenst een kredietbeperkingstoeslag van 2% van de factuur in rekening brengen aan Opdrachtgever. Deze toeslag is echter niet verschuldigd in het geval DMG binnen zeven dagen na factuurdatum de betaling volledig ontvangen heeft.

2.10 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge¬ko¬men termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebre¬ke-stelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente dan wel in het geval de Opdrachtgever als bedrijf handelt de handelsrente verschul¬digd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor¬dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

2.11 Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.12 Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul-digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

2.13 DMG is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel vol-doen¬de zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft DMG het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onvermin¬derd het recht van DMG op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Indien en zodra Opdrachtgever de kredietlimiet gesteld door de krediet¬ver-zekeraar van DMG overschrijdt, danwel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Opdrachtgever, heeft DMG het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van DMG op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, de geleverde diensten te betalen.

3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
3.1 Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zoals de gegevens die via de website zijn vergaard, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2 DMG zal opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de privacy bepalingen, die gelden in het vestigingsland van de voor de overeenkomst registerende instantie.

3.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door DMG ingezette personeelsleden en hulpper¬sonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersonen anders dan via DMG. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Opdrachtgever aan DMG een boete zijn verschuldigd ter hoogte van EURO 10.000,00 (tienduizend euro), onverminderd het recht van DMG op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever zal in alle gevallen direct met DMG opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersonen van DMG voor zich te laten werken.

4 Medewerking door Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zal DMG steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, ook aan door DMG ten behoeve van Opdrachtgever ingehuurde derden, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, programmatuur, het verstrekken van de actuele gegevens etc. Gelet op de door DMG te leveren diensten is de Opdrachtgever verplicht meteen wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres aan DMG door te geven, bij gebreke waarvan DMG geen aansprakelijkheid aanvaardt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan DMG verstrekte gegevens en informatie.

4.2 Indien opdrachtgever aan DMG informatiedragers, elektronische bestanden,software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en de software vrij zijn van virussen en defecten.

4.3 Opdrachtgever zal bij een door DMG geleverde hostingprodukt nimmer illegale software gebruiken, (kinder)porno of andere zaken in strijd met de openbare orde en/of goede zeden op de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte plaatsen. Opdrachtgever vrijwaart DMG uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden wegens het verspreiden van spam. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid is Opdrachtgever aan DMG een boete verschuldigd ter hoogte van EURO 10.000,00 (tienduizend euro), onverminderd het recht van DMG op volledige schadevergoeding.

4.4 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit dit artikel of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DMG het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeen¬komst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar ge¬bruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van DMG tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.5 Indien Opdrachtgever weigert bestelde zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DMG gerechtigd deze zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.6 Eventuele, op de geleverde producten aangebrachte merktekens, typeaanduiding en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden.

5 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DMG totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeen¬komst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaam¬heden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekort¬schieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan DMG zijn voldaan. Indien Opdrachtgever (mede) uit door DMG geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor DMG en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor DMG totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; DMG heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

5.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeen-geko¬men vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Opdrachtgever dient zich als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met de aan DMG toebehorende zaken en zonder schriftelijke toestemming van DMG is Opdrachtgever niet gerechtigd op deze aan DMG toebehorende zaken een pandrecht te (laten) vestigen.

5.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DMG ter inzage te geven.

5.4 DMG kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van DMG onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan DMG verschuldigde bedragen heeft betaald.

6 Risico
6.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, program-ma¬tuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdracht-gever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel op het moment dat DMG aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat de producten ter beschikking van hem worden gehouden – ongeacht of Opdrachtgever wel of niet het eigendom heeft overdragen gekregen.

6.2 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat DMG deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan DMG voor onderhoud aan te bieden, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

6.3 Speciaal door Opdrachtgever bestelde producten kunnen niet worden geruild.

7 Wijziging en meer- en minderwerk
7.1 Indien DMG op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DMG. DMG is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en DMG, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.3 In geval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever de door DMG ter zake van de oorspronkelijke overeenkomst reeds gemaakte kosten en gederfde winst aan haar te betalen.

7.4 Voor zover voor de levering dan wel dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal DMG Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van het meerwerk met de door DMG aangegeven financiële gevolgen en eventuele aangepaste leveringstijd, tenzij Opdrachtgever zich daartegen binnen vijf werkdagen na kennisneming van het meerwerk door DMG schriftelijk bezwaar maakt.

8 Levering
8.1 De plaats van aflevering is te Leusden, in de vestiging van DMG, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DMG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.3 Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

8.4 Alle door DMG genoemde of overeengekomen (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan DMG bekend waren. DMG spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt DMG niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt DMG wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om na te komen. DMG is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)ter¬mijnen die niet meer kunnen worden gehaald, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van DMG. Evenmin is DMG gebonden aan een al dan niet uiterste leverings¬ter¬mijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeen¬komst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.5 Opdrachtgever dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden het produkt zorgvuldig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan DMG te worden gemeld.

8.6 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid ge-noem-de termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie weken na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan DMG worden gemeld.

9 Garantie
9.1 DMG zal zich naar beste vermogen inspannen om de dienst te leveren voor zover van haar verlangd kan worden en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek uitvoeren.

9.2 DMG zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele ontwerpfouten binnen redelijke termijn koste¬loos te herstellen indien deze binnen de in het vorige artikel genoemde periode na afle¬vering gedetailleerd omschreven bij DMG zijn gemeld. DMG heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in het vorige artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een on¬der¬houdsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

9.3 Teneinde DMG in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit het eerste en tweede lid van dit artikel te vervullen, zal Opdrachtgever aan DMG terstond een nauw¬keurige schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het vermoede gebrek en aan DMG alle overige verzochte informatie verstrekken.

9.4 DMG zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door DMG in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn koste-loos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na afle¬vering gedetailleerd omschreven bij DMG zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van DMG niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is DMG gerechtigd de appa¬ratuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodza¬kelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van DMG. De garantieverplichting vervalt indien de mate¬riaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van DMG wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door DMG in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. DMG zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

9.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zul¬len door DMG in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven (voor bestede tijd, materiaal en onderdelen).

9.6 Elke toevoeging door Opdrachtgever aan de producten met niet van DMG afkomstige onderdelen doet deze garantie vervallen tenzij zulke toevoeging uitdrukkelijk schriftelijk door DMG is goedgekeurd. Indien zodanige goed-keuring is gegeven zal zulks niet worden geacht een garantie in te houden betreffende het functioneren van de DMG producten in combinatie met de niet van DMG afkomstige producten.

9.7 De kosten van herstel van producten:
a. veroorzaakt door verlies, diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige verhitting, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanning, fluctuaties, algehele stroomuitval, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme;
b. te wijten aan onbehoorlijk gebruik van standaardproducten en (grove) nalatigheid bij het navolgen van instructies voor het schoonhouden van de standaardproducten of gebruik in strijd met de overige voorschriften van DMG, het verplaatsen van (een onderdeel van) de producten, vervanging of reparatie, anders dan door of namens DMG;
c. te wijten aan het werken met materialen zoals papier, afdrukhulpmiddelen, magnetische hulpmiddelen, ponsbanden en ponskaarten, welke niet aan de door DMG gestelde normen voldoen;
d. veroorzaakt door gebruik van de standaardproducten in afwijking van de gebruiksvoorschriften- met betrekking tot onderdelen die bij normaal gebruik verslijten binnen de garantietermijn;
e. indien de ruimte waar de standaardproducten is opgesteld niet of niet langer voldoet aan de daaraan te stellen eisen,
zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is DMG niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren. Inontvangstname van re¬tour-zendingen impliceert in geen geval erkenning door DMG van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Opdrachtgever totdat deze door DMG zijn gecrediteerd. DMG behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzen¬dingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van EURO 25,00 (vijfentwintig euro).

9.9 Op de producten die door DMG aan Opdrachtgever worden verkocht en geleverd, zijn de (garantie)voorwaarden van de fabrikant van deze producten van toepassing. DMG is niet aansprakelijk voor productenaansprakelijkheid in de zin van Titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW, aangezien zij het product niet als eerste in het verkeer heeft gebracht.

9.10 In het geval een gebrek binnen de garantie van de fabrikant valt, dient Opdrachtgever DMG in staat te stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen. DMG draagt zorg voor spoedige toezending van het product aan het reparatiecentrum van de fabrikant, die vervolgens vaststelt of het product te herstellen is of (gedeeltelijk) vervangen dient te worden. DMG verplicht zich tot het uiterste in te spannen om het product zo spoedig mogelijk te laten herstellen danwel bij gebleken (gedeeltelijke) onherstelbaarheid zo snel mogelijk (deels) te laten vervangen. Het vaststellen van de onherstelbaarheid van het product is voorbehouden aan het reparatiecentrum van de fabrikant.

9.11 Opdrachtgever zal DMG in staat stellen om het gebrek vast te stellen en voor het reproduceren van de omstandigheden waaronder het gebrek werd gecon¬stateerd.

10 Aansprakelijkheid van DMG; vrijwaring
10.1 Iedere aansprakelijkheid van DMG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van di-rec¬te schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één kwart jaar, wordt de voor de overeenkomst be¬don¬gen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één contractsperiode. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 5.000,00 (vijfduizend euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van DMG aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat DMG op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele bespa¬ringen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:
a. de factuurwaarde van de producten en (resultaten) van diensten die Opdrachtgever behoudt of heeft behouden;
b. de reeds aan Opdrachtgever verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.

10.3 De aansprakelijkheid van DMG voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid van DMG voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs¬stag-natie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, ver-min¬king of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan DMG voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in 10.1 en dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4 DMG is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekort-komingen van de eventueel via DMG ingeschakelde derden en/of (niet-) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst.

10.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DMG.

10.6 De aansprakelijkheid van DMG wegens toerekenbare tekortkoming in de na-koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en DMG ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich¬tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DMG in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DMG vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart DMG voor alle aanspraken van derden wegens pro-duct¬aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DMG geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart DMG voor alle aanspraken van derden jegens haar, waaronder die betrekking hebben op rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door DMG zijn gebruikt.

10.9 De door DMG ingeschakelde Opdrachtnemer vrijwaart DMG voor alle aanspraken jegens DMG bij de uitvoering van de werkzaamheden door Op-dracht¬nemer bij de Opdrachtgever van DMG.

10.10 Opdrachtgever vrijwaart DMG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10.11 DMG is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd, evenmin is DMG aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

10.12 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan DMG zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11 Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien DMG haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte (van hulppersonen), storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming en externe storingen in verband met webhosting, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat DMG alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat DMG in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee DMG ten tijde van het aangaan van de over¬eenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van DMG, het niet naar behoren nako¬men van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan DMG zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, program¬matuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan DMG is voorgeschreven. DMG is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere leveranciers waarop DMG geen invloed kan uitoefenen.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëin¬digen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

12 Beëindiging overeenkomst
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

12.2 Iedere overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór de afloop daarvan schriftelijk worden opgezegd, bij gebreke waarvan de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde termijn stilzwijgend wordt verlengd. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden ingaande op de eerste van de maand volgende op de opzegging. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Opdrachtgever de overeenkomst tussen partijen slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

12.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmid¬del¬lijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. DMG is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

12.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat DMG ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die DMG vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeen¬komst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
13.1 De Opdrachtgever verkrijgt het eigendom van de wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever zal DMG deze gegevens niet verstrekken aan derden.
13.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, de onderliggende techniek van een ontwikkelde website, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, scrips, documentatie, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, software, prototypes, scrips, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DMG, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten alsmede de eigendom van de content van de website, welke rechten bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van DMG. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
13.3 Indien in afwijking van dit artikel DMG bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel of industrieel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van DMG onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industrieel eigendom het recht van DMG aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

13.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handels-namen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

13.5 Voor het geval dat DMG haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroep-bare toestemming aan DMG of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DMG zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart DMG voor aanspraken van derden met betrek¬king tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 De overeenkomsten tussen DMG en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Geschillen welke tussen DMG en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aan-leiding van een tussen DMG en Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, wor-den beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, een en ander onverminderd het recht van partijen een voor¬ziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van rechtsmaatregelen tot zekerheidsstelling.

Download: algemene-voorwaarden-DMG.pdf

Terug naar begin van de pagina